Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 • 1.1 Nižšie uvedené a špecifikované obchodné podmienky upravujú práva, povinnosti a vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, EUROSAFE s.r.o., so sídlom Smrečianska 43, 811 05 Bratislava 1, IČO: 35 828 382, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25745/B, IČ DPH: SK2021610096, ktorý je držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT 000441, udelenej KRPZ v BA podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a/alebo objednávka služieb v obchode (tak elektronickom ako aj kamennom) predávajúceho.
 • 1.2 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy/objednávky. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, ktorej podmienky budú dohodnuté inak a odchylne od týchto obchodných podmienok, budú tieto písomne dojednané zmluvné podmienky nadradené všeobecným obchodným podmienkam, ktoré sú tu uvedené.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 • 2.1 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až momentom jeho prevzatia a úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 • 2.2 Potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické, písomné, e-mailové, alebo inou formou vykonané potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.
 • 2.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, inštrukcie a informácie k úhrade bezhotovostným prevodom, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
 • 2.4 Pre účely týchto obchodných podmienok sa za kúpnu zmluvu považuje aj akákoľvek iná zmluva, ktorej predmetom je vykonanie servisných zásahov, úprav alebo iných služieb.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 • 3.1 Predávajúci je povinný:
  • a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal požiadavky stanovené platnými právnymi predpismi SR,
  • c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad). Povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu návod sa považuje za splnenú, pokiaľ sa tento návod nachádza na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar a vykonané služby. V prípade ak podmienky uvedené v objednávkach (tlačivách) nebudú úplné, alebo pravdivé, má predávajúci právo na doúčtovanie nákladov navyše v zmysle platných cenníkov spoločnosti.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 • 4.1 Kupujúci (v prípade objednávky servisného zásahu, úpravy, alebo inej služby sa kupujúcim pre účely týchto obchodných podmienok rozumie aj objednávateľ takejto služby) je povinný:
  • a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste,
  • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  • d) potvrdiť v dodacom liste alebo inom určenom dokumente alebo formulári prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  • e) stiahnuť si potrebné návody, certifikáty, viažuce sa na dodaný tovar alebo službu z internetovej stránky predávajúceho: www.eurosafe.sk/návody/,
  • f) uviesť pravdivo všetky údaje o kupujúcom, mieste dodania, prípadne zariadení, a verne a presne vyplniť formuláre (objednávky) služieb a tovaru,
  • g) dodržať všetky pokyny predávajúceho týkajúce sa objednaného tovaru alebo služby, najmä pokyny uvedené v tlačivách objednávok vrátane objednávok servisného zásahu, transportných podmienok a riadiť sa informáciami predávajúceho uvedeným na jeho internetových stránkach,
  • h) oznámiť predávajúcemu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu objednávky najmä z hľadiska dopravy objednaného tovaru a jeho inštalácie, vrátane ukotvenia alebo zamurovania, a to predovšetkým okolnosti uvedené v tlačivách objednávok vrátane objednávok servisného zásahu, transportných podmienok.
 • 4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 • 4.3 V rámci objednávky servisného zásahu je objednávateľ povinný uviesť všetky dôležité skutočnosti a presný popis závad, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu servisného zásahu v hotovosti pri prevzatí opraveného tovaru, resp. bezprostredne po vykonaní servisného zásahu. Objednávateľ servisného zásahu zodpovedá za to, že servisovaný trezor, zariadenie alebo iný tovar, ktorého servis si objednal, je jeho majetkom, resp. je oprávnený s ním nakladať a nepochádza z trestnej činnosti. V opačnom prípade objednávateľ znáša všetky právne následky s tým spojené.
 • 4.4 V prípade, že v zmysle objednávky kupujúceho bude potrebné objedaný tovar prepravovať výťahom, je kupujúci povinný preveriť, či nosnosť výťahu umožňuje jeho bodové zaťaženie prepravovaným tovarom/zariadením spolu s obsluhou tohto tovaru/zariadenia a pravdivo o tom informovať predávajúceho. V prípade porušenia týchto povinností kupujúci zodpovedá za spôsobenú škodu.
 • 4.5 Kupujúci je ešte pred realizáciou prepravy povinný oboznámiť sa s rozmermi prepravovaného tovaru a s ohľadom na túto skutočnosť pravdivo informovať predávajúceho o transportnej trase a mieste dodania tak, aby v priebehu prepravy nevznikli dodatočné náklady alebo prekážky sťažujúce, prípadne znemožňujúce dodanie tovaru. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá za spôsobenú škodu. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za svoje pokyny týkajúce sa transportu objednaného tovaru. Za nevhodnosť takýchto pokynov predávajúci nenesie nijakú zodpovednosť.
 • 4.6 V prípade objednávky kotvenia trezoru je kupujúci povinný preveriť, či v požadovanom mieste kotvenia nie sú umiestnené potrubia a vedenia inžinierskych sietí a pravdivo o tom informovať predávajúceho. Pri porušení tejto povinnosti kupujúci zodpovedá za vzniknutú škodu.

5. Dodacie podmienky

 • 5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 5.2 Predávajúci je povinný tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Obvyklá doba dodania objednaného tovaru je do 14 - 21 dní od úhrady objednaného tovaru, obvykle však najviac 30 dní od úhrady objednaného tovaru. V prípade ak je objednaný tovar vyrábaný na zákazku, bude kupujúcemu termín dodania oznámený písomne po potvrdení výrobcom.
 • 5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke (informácie o doručení). V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
 • 5.4 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • 5.5 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 • 5.6 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. V takomto prípade je kupujúci povinný uhradiť náklady s tým spojené podľa aktuálneho cenníka servisu a služieb, alebo cenníka kuriérskej spoločnosti. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 • 5.7 V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, alebo ak nezabezpečí splnomocnenú tretiu osobu, predávajúci prestáva byť viazaný svojou ponukou, vrátane ceny a tovar môže byť umiestnený na jednej z prevádzok v okolí miesta prevzatia a v takomto prípade zákazník bude telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy alebo prostredníctvom emailu informovaný o mieste uloženia a možnosti prevzatia si uloženého objednaného tovaru.
 • 5.8 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí kuriér. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • 5.9 Výška balného a prepravného je určená podľa platného cenníka servisu a služieb spoločnosti EUROSAFE s.r.o., alebo cenníka kuriérskej spoločnosti. Cena za služby závisí od váhy objednaného tovaru, náročnosti montáže, inštalácie a iných faktorov.
 • 5.10 Kupujúci je povinný v objednávke zvoliť spôsob dopravy objednaného tovaru z nasledovných možností:
  • osobný odber
  • kuriér (cena dopravy bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby určenej predávajúcim, pričom kupujúci berie na vedomie, že kuriérska služba nezahŕňa vynášku objednaného tovaru priamo do bytu alebo do domu a teda kupujúci si to musí zabezpečiť sám).
  • samostatná doprava (doprava zabezpečená predávajúcim, pričom kupujúci si určí termín dodania/inštalácie tovaru/služby a hradí celú dopravu tam a späť podľa platného cenníka predávajúceho).
  • paušálna doprava (doprava realizovaná predávajúcim pre viacerých kupujúcich v jeden deň, pričom kupujúci uhrádza cenu prepravy určenú predávajúcim v závislosti od počtu prepráv realizovaných v danom dni, teda cenu, ktorá je vždy nižšia ako cena za samostatnú dopravu a je povinný plne sa prispôsobiť termínu dodávky stanovenému predávajúcim).
 • Špecifickým obdobím je december. Objednávky realizované a uhradené po 15. decembri kalendárneho roka budú dodané najskôr po 1. januári nasledujúceho kalendárneho roka. Predávajúci NEZARUČUJE dodanie tovaru objednaného a uhradeného po 15. decembri do 31. decembra. Toto ustanovenie sa netýka tovaru, ktorý je na sklade u predávajúceho.

6. Kúpna cena

 • 6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a/alebo služby dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena", pričom pre účely týchto obchodných podmienok sa za kúpnu cenu považuje aj cena objednaných servisných zásahov, úprav alebo iných služieb), a to buď v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho, alebo dobierkou, alebo formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho formou zálohovej platby. V prípade objednania atypického alebo málo predávaného výrobku alebo služby (pričom posúdenie a určenie, či ide o atypický alebo málo predávaný tovar je výlučným právom predávajúceho), je kupujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške 60 – 80% z koncovej sumy, pri objednávke.
 • 6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu euro a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru a služieb.
 • 6.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • 6.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar alebo služby v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • 6.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar a služby dohodnuté v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • 6.6 V prípade, ak kupujúci stornuje objednávku po jej obdržaní predávajúcim, alebo po jej potvrdení zo strany predávajúceho odstúpi od kúpnej zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 40% z celkovej ceny objedaného tovaru a/alebo služieb, najmenej však vo výške zaplatenej zálohy. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu.
 • 6.7 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • 6.8 Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Služby v oblasti výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, môže poskytovať len spoločnosť, ktorej KR PZ vydalo Licenciu na poskytovanie technických služieb podľa § 68 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6.9 V prípade predaja realizovaného v elektronickom obchode predávajúceho je minimálna cena objednávky stanovená na 15,- € . Akceptované a realizované budú len objednávky prevyšujúce túto hranicu.
 • 6.10 Na nákup prostredníctvom internetového obchodu sa okrem množstevnej zľavy nevzťahujú žiadne iné zľavy.
  Rozsah objednávky (v €) Množstevná zľava (v %)
  50,00 – 1 000,00 0
  1 000,00 – 2 500,00 3
  2 500,00 – 6 000,00 6
  6 000,00 – 20 000,00 10
  Nad 20 000,00 13
 • 6.11 Cena objednaného servisného zásahu mimo poskytovanej záruky sa spravuje aktuálnym cenníkom servisu a služieb, pričom výkon servisného zásahu v pracovný deň po 17.00 hod. je spoplatnený príplatkom vo výške 50% z cenníkovej ceny a výkon servisného zásahu v sobotu a nedeľu je spoplatnený príplatkom vo výške 75% z cenníkovej ceny a počas štátnych sviatkov je spoplatnený príplatkom vo výške 100% z cenníkovej ceny.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 • 7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až prevzatím a úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • 7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 • 8.1 Na zariadenia, trezory, bezpečnostnú techniku a služby sa nevzťahuje záruka v týchto prípadoch:
  • škody a závad spôsobených dopravou zabezpečovanou samotným kupujúcim, neodbornou montážou (kotvenie) a inštaláciou (sťahovanie), nesprávnym zaobchádzaním, nedodržaním návodu k obsluhe či nevhodným uložením a skladovaním (vlhkosť, prašnosť)
  • na škody spôsobené živelnými pohromami a na škody spôsobené treťou osobou
  • na prípad, ak kupujúci nepredloží pri reklamácii riadne vyplnený a podpísaný záručný list a doklad o zakúpení tovaru
  • na neoprávnené zásahy vykonané neautorizovanou servisnou osobou (spoločnosťou)
  • na výrobky, pri ktorých sa zistí porušenie plombovacích - ochranných známok umiestnených na vnútornom kryte dverí, prípadne zámkov
  • pri výrobkoch, ktoré sú certifikované v zmysle platných noriem, najmä EN 1143-1, EN 1143-1 A1 a zák. č. 215/2004 Z.z., nie sú dodržané všetky podmienky certifikácie – certifikát stráca platnosť, napr. kotvenie trezorov do 1000 kg, alebo správne zamurovanie stenového trezoru
  • na výrobky, pri ktorých sa zistí nesúlad základných údajov uvedených na výrobnom štítku a záručnom liste
  • na výrobky, z ktorých bol odstránený výrobný štítok (odstránením tohto štítku z akejkoľvek príčiny bez súhlasu výrobcu zaniká predajcovi (výrobcovi) akákoľvek právna zodpovednosť za výrobok)
  • na škody spôsobené nedodržaním povinností kupujúceho, najmä povinností uvedených v článku 4. týchto obchodných podmienok.
 • 8.2 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Reklamačný list je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho: https://formulare.eurosafe.sk/reklamacny-list
 • 8.3 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 • 8.4 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 8.5 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 • 8.6 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • 8.7 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 • 8.8 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení.
 • 8.9 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade so zákonom tak, že doručí predmetný tovar podľa bodu 8.8 týchto všeobecných obchodných podmienok spolu so sprievodným listom popisujúcim vady a chyby na výrobku predávajúcemu. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú doručené všetky elementy uvedené v tomto a predchádzajúcom bode tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • 8.10 Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.
 • 8.11 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie.
 • 8.12 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v prevádzkarni, ktorá je zároveň miestom jeho sídla zapísaného v obchodnom registri.
 • 8.13 V mieste určenom podľa bodu 8.12 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
 • 8.14 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 • 8.15 Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu, tlačiva z internetovej stránky alebo v písomnej podobe.
 • 8.16 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru 30 dní, v zložitejších prípadoch ak je tovar vrátený výrobcovi do 60 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.
 • 8.17 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • 8.18 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami.
 • 8.19 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  • a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo súčastí tovaru,
  • b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  • c) uplynutím záručnej doby tovaru,
  • d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • g) poškodením spôsobeným používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • h) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci,
  • i) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • 8.20 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • a) odovzdaním opraveného tovaru,
  • b) výmenou tovaru,
  • c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  • f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 • 8.21 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia reklamačného konania.
 • 8.22 Predávajúci poskytuje na tovar a služby záruku, pričom záručná doba je nasledovná:
  • a) V prípade, že kupujúci nie je podnikateľ v zmysle Obchodného zákonníka, záručná doba na tovar a služby je 24 mesiacov odo dňa umožnenia prevzatia tovaru kupujúcim alebo poskytnutia služby, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba na služby spočívajúce v úprave alebo oprave tovaru je 6 mesiacov. Záručná doba použitého tovaru je 12 mesiacov.
  • b) Pokiaľ je kupujúci podnikateľ v zmysle Obchodného zákonníka, záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa umožnenia prevzatia tovaru kupujúcim a záručná doba na služby je 12 odo dňa poskytnutia služby, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba na služby spočívajúce v úprave alebo oprave tovaru je 6 mesiacov. Záručná doba použitého tovaru je 12 mesiacov.
 • 8.23 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • 8.24 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 • 8.25 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 • 8.26 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  • a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
  • b) predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).
 • 8.27 Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu:
  • a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  • b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
 • 8.28 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári alebo inom sprievodnom dokumente k reklamovanému tovaru.
 • 8.29 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 • 8.30 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 • 8.31 Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, považuje doba presahujúca spolu viac ako 180 dní.

9. Osobné údaje a ich ochrana

 • 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu a kontaktnú osobu.
 • 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, DIČ, číslo telefónu, mailovú adresu a kontaktnú osobu.
 • 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade objednávky služieb je povinný oznámiť predávajúcemu presné údaje o servisovanom / špeditovanom zariadení, prípadne poslať fotografie zariadenia a trasy transportu a presne vyplniť formuláre jednotlivých objednávok, umiestnených na internetovej stránke predávajúceho: www.eurosafe.sk.
 • 9.4 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • 9.5 Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, že mu bude predávajúci zasielať správy o svojej činnosti, ponukách a akciách predávajúceho a iné reklamné či propagačné materiály bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • 10.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
 • 10.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • 10.3 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku všeobecných obchodných podmienok, je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom (v prípade kupujúcich, ktorí nie sú podnikateľmi), alebo Obchodným zákonníkom (v prípade kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi).
 • 10.4 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.
 • 10.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
 • 10.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.
 • 10.7 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú vyššie uvedenú povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia

 • 11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
 • 11.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 • 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 • 11.4 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • 11.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Jednotlivé objednávky majú samostatné špecifické ustanovenia, ktoré sú uvedené na formulároch umiestnených na internetovej stránke predávajúceho: https://www.eurosafe.sk/servis-a-sluzby/, ktorých znenie, pokiaľ je odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, má pred nimi prednosť.
 • 11.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 01.01.2013