OBJEDNÁVKA SERVISNÉHO ZÁSAHU

Dátum / číslo

A. Popis zariadenia

Typ trezoru / zariad.
Výrobné č. / rok v.
Výrobca
Uzamykanie trezoru
   - I. zámok
-- vybrať --
   - II. zámok
-- vybrať --
Trezor kotvený
Rozmery (mm)
V
Š
H
Hmotnosť (kg)
Bezp. tr.
-- vybrať --
 • necertifikované
 • 0. trieda
 • I. trieda
 • II. trieda
 • III. trieda
 • IV. trieda
 • V. trieda
 • VI. trieda
 • neviem
Ak je to možné, pripojte foto trezoru a zámku.
(max. 3 súbory do 1 MB každý)
Nahrať foto

B. Popis závady na zariadení

Stručne popíšte závadu trezoru prípadne zámku

C. Objednávateľ

Meno / firma
IČO
IČ DPH
SK
 • SK
 • CZ
 • HU
 • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Ulica
Číslo
PSČ
Mesto

D. Adresa servisného zásahu

Ulica
Číslo
PSČ
Mesto

E. Termín servisného zásahu

Požadovaný termín
Dokedy je možné vykonať zásah
hod.
Výkon servisného zásahu je spoplatnený príplatkom po 17.00 hod. 30% a počas sobôt a nedieľ 50%

F. Spôsob dopravy

V prípade zamlčania dôležitých skutočností, nepresnom popise závady a neúplnom vyplnení objednávky, vzniknuté škody znáša objednávateľ. Platba za vykonaníe servisného zásahu je v hotovosti po vykonaní služby alebo odovzdaní opraveného zariadenia.

Objednávateľ čestne prehlasuje, že trezor a jeho obsah je jeho majetkom alebo je oprávnený s ním nakladať a nepochádza z trestnej činnosti. V prípade ak sa prehlásenie nezakladalo na pravdivých skutočnostiach, všetky právne následky znáša objednávateľ.

Táto objednávka môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú určené iba pre vyššie uvedeného adresáta. Pokiaľ nie ste adresátom objednávky, nie ste oprávnený objednávku, alebo jej obsah sprístupniť inej osobe, kopírovať, distribuovať alebo vykonať na jeho základe akékoľvek úkony. Odoslaním / doručením sa objednávka stáva záväznou a objednávateľ je povinný v prípade zrušenia objednávky uhradiť dodávateľovi storno poplatok vo výške servisnej hodiny technika a dopravných nákladov alebo do výšky vzniknutých nákladov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť v hotovosti za služby a dodané náhradné diely.

Odoslať objednávku
Created by Ation